SMPS module #1 > Custom Item Group

본문 바로가기
한국어 영어
Product Overview

SMPS module #1

제품 특징
구분 내용
Applications · Controller 전원
· 다중 채널
· 전력 전자 장치 전용
· 고전압 DC 입력
Features · 전력 전자 장치 Controller 전용 전원 공급 장치
· 사용, 교체 용이
· 출력에 대한 절연(1,500V 미만) 입력
· 저손실 및 저소음 유형 RCC SMPS 사용 (QPS-010-05M-xxx-2 only)
Specifications


QPS-010-05M-xxx-2

QPS-020-24S-xxx-2

QPS-010-05M-xxx-4

QPS-020-24S-xxx-4

Power (W)


<  10

<  20

<  10

< 20

Input

Voltage (DC)

220V ~ 400V


400V ~ 800V


Output

channel

4

2

4

2


Voltage Ch #1

+5V(Main)

24V(Main)

+5V(Main)

24V(Main)


Voltage Ch #2

+15V(Follower)

-

+15V(Follower)

-


Voltage Ch #3

-15V(Follower)

-

-15V(Follower)

-


Voltage Ch #4

Aux 5V(Follower)

-

Aux 5V(Follower)

-


Voltage Ch #5


HF 24V(Follower)


HF 24V(Follower)

Protection

Output short circuit, Over current

Isolation(Input – Output)

1,500V < 

Output voltage tolerance

Main : < 1%

Main : < 1%

Main : < 1%

Main : < 1%

Follower : < 10%


Follower : < 10%


Operation temperature

-20 ~ 85℃

Humidity

10 ~ 95%(Non condensing)

Cooling

Free air


하단로고
상호 : ㈜큐아이티     대표전화 : 031-8009-0010     팩스 : 031-8009-0013
이메일 : sales@bestqit.com     주소 : (우)16226 경기도 수원시 영통구 대학4로 17(이의동1248-5) 에이스광교타워1 402호
나주지사 : (우)58277 전라남도 나주시 혁신산단1길 50, (사)에너지밸리산학융합원 기업연구관 213호(동수동)
Copyright © QIT Co., Ltd. All rights reserved.